GBL Europe BV nõuded ja tingimused

sissejuhatus

Need on meie veebipoe üldtingimused. Need üldtingimused kehtivad alati meie veebisaiti kasutades või meie veebisaidi kaudu tellimuse vormistamisel ning need sisaldavad teile ostja jaoks olulist teavet. Palun lugege neid hoolikalt. Samuti soovitame teil need üldtingimused salvestada või printida, et saaksite nendega hiljem tutvuda.

Mõisted

GBL Europe BV: asub Hollandis ja on registreeritud Kaubanduskojas toimiku numbriga 71008470, kaubeldes kui GBL Europe.

Veebisait: GBL Europe BV veebisait / veebipood, mis asub aadressil https // cleanandsolve.com htttps: //gbl-europe.com ja kõigis selle alamdomeenides.

Klient: füüsiline isik või ettevõte, kes tegutseb kutsealal või ettevõttes, kes sõlmib lepingu GBL Europe BV-ga ja / või on registreeritud veebisaidil.

Leping: mis tahes kokkulepe või kokkulepe GBL Europe BV ja kliendi vahel, mille lahutamatu osa on üldtingimused.

Üldtingimused: need üldtingimused.

Üldtingimuste kohaldatavus

Üldtingimusi kohaldatakse kõigi GBL Europe BV pakkumiste, lepingute ja tarnete suhtes, kui kirjalikult pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud.

Kui klient sisaldab oma korralduses, kinnituses või muus teatises, milles väidetakse üldtingimuste ja sätete aktsepteerimist, sätteid, mis erinevad üldtingimustest või ei kuulu nendesse, on sellised sätted GBL Europe BV-le siduvad ainult siis ja niivõrd, kui GBL Europe BV on need kirjalikult aktsepteerinud.

Juhtudel, kui lisaks nendele üldistele tingimustele kehtivad konkreetsed toote- või teenusega seotud tingimused, saab klient alati ühilduvate üldtingimuste korral tugineda kohaldatavale tingimusele, mis on tema jaoks kõige soodsam.

Hinnad ja teave

Kõik veebisaidil ja muudes GBL Europe BV pärit materjalides sisalduvad hinnad sisaldavad makse ja muid valitsuse kehtestatud makse, kui veebisaidil pole teisiti öeldud.

Kui saatekulud on tasulised, öeldakse need selgelt aegsasti enne lepingu sõlmimist. Neid kulusid kuvatakse tellimisprotsessis ka eraldi.

Veebisaidi sisu on koostatud kõige hoolikamalt. GBL Europe BV ei saa siiski tagada, et kogu veebisaidil olev teave on alati õige ja täielik. Kõigil veebisaidil ja muudes GBL Europe BV pärit materjalides sisalduvatel hindadel ja muul teabel on ilmsed programmeerimis- ja trükivigu.

GBL Europe BV ei saa vastutada ekraanil kuvatavate värvide kvaliteedist tulenevate värvimuutuste eest.

Lepingu sõlmimine

Leping loetakse sõlmituks sel hetkel, kui klient aktsepteerib GBL Europe BV pakkumist vastavalt GBL Europe BV sätestatud tingimustele.

Kui klient on pakkumise elektrooniliselt vastu võtnud, kinnitab GBL Europe BV viivitamata elektroonilisel teel pakkumise vastuvõtmise. Kuni nõusoleku laekumine on kinnitatud, on kliendil võimalus leping üles öelda.

Kui leitakse, et Klient on Lepinguga nõustudes või muul viisil sõlminud ebaõigeid andmeid, on GBL Europe BV-l õigus nõuda Kliendi kohustuste täitmist kuni õigete andmete saamiseni.

Registreerimine

Veebisaidi optimaalseks kasutamiseks saab klient registreeruda, kasutades registreerimisvormi / kontole sisselogimise võimalust veebisaidil.

Registreerimisprotsessi ajal palutakse kliendil valida kasutajanimi ja parool, millega ta saab veebisaidile sisse logida. Piisavalt usaldusväärse parooli valimise eest vastutab ainult klient.

Klient peab oma sisselogimismandaadid, kasutajanime ja parooli hoidma rangelt konfidentsiaalsena. GBL Europe BV ei saa vastutada sisselogimisvolituste väärkasutamise eest ning tal on alati õigus eeldada, et veebisaidile sisse logiv klient on see osapool, kellena ta enda teada on. Klient vastutab kõigi kliendi konto kaudu tehtavate toimingute ja tehingute eest ning kannab kogu riski.

Kui klient teab või tal on põhjust kahtlustada, et tema sisselogimisandmed on saanud volitamata isikutele kättesaadavaks, peab ta võimalikult kiiresti oma parooli muutma ja / või teavitama vastavalt GBL Europe BV, et GBL Europe BV saaks võtta sobivad meetmed.

Lepingu täitmine

Niipea kui GBL Europe BV on tellimuse kätte saanud, saadab ta tooted kliendile viivitamata ja vastavalt artikli 3 sätetele.

GBL Europe BV on volitatud kaasama kolmandaid isikuid lepingust tulenevate kohustuste täitmisse.

Aegsasti enne lepingu allkirjastamise kuupäeva avaldatakse veebisaidil teave, mis kirjeldab selgelt toodete tarnimise viisi ja tähtaega. Kui tarnetähtaja osas pole kokku lepitud või seda pole öeldud, tarnitakse tooted hiljemalt 30 päeva jooksul.

Kui GBL Europe BV ei suuda tooteid kokkulepitud tähtaja jooksul kohale toimetada, teatab ta sellest Kliendile. Sel juhul võib klient otsustada kas uue tarnekuupäevaga nõustuda või lõpetada leping ilma kulusid tekitamata.

GBL Europe BV soovitab kliendil tooteid tarnimisel üle vaadata ja puudustest teatada sobiva aja jooksul, eelistatavalt kirjalikult või e-posti teel. Lisateabe saamiseks lugege garantiide ja vastavuse artiklit.

Toodetega seotud riskid lähevad Kliendile üle kohe, kui tooted toimetatakse kohale kokkulepitud tarneaadressil.

Kui tellitud toodet ei saa enam tarnida, on GBL Europe BV-l õigus tarnida toode, mis on oma olemuselt ja kvaliteedilt võrreldav tellitud tootega. Sel juhul on kliendil õigus leping ilma kulutusteta lõpetada ja toode tasuta tagastada.

Taganemis- / tagastamisõigus

Kliendil on õigus tasuta ja ilma põhjusi esitamata lõpetada kauglepingu XLUMX kalendripäeva jooksul pärast toote kättesaamist GBL Europe BV-ga. Algab järgmisel päeval pärast seda, kui tarbija või tarbija määratud kolmas isik, kes pole vedaja, on toote kätte saanud:

- kui toote kohaletoimetamine hõlmab erinevaid tarneid või osi: päev, mil klient või tema poolt määratud kolmas isik sai viimase tarnimise või viimase osa;
- lepingutega toodete regulaarseks kohaletoimetamiseks teatud ajavahemikul: päev, mil klient või tema poolt määratud kolmas isik sai viimase toote;
- kui klient on tellinud mitu toodet: päev, mil klient või tema poolt määratud kolmas isik sai viimase toote.

Kliendi kontol on ainult tagasisaatmisega seotud otsesed kulud. See tähendab, et klient peab tasuma toote tagastamise kulud. Kogu tellimuse tagastamise korral tagastatakse kliendile kliendi makstud saatekulud ja toote eest makstud ostuhind.

Lõikes 1 nimetatud taganemisperioodi jooksul käitleb klient toodet ja selle pakendit ülima ettevaatlikkusega. Klient ei tohi pakendit avada ega toodet kasutada, välja arvatud juhul, kui see on vajalik toodete olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

Klient vastutab ainult toote devalveerimise eest, mis on tingitud toote käitlemisest muul viisil kui punktis 8 lubatud.

Klient saab lepingu lõpetada vastavalt selle artikli lõigule 1, teatades lepingust taganemise (digitaalselt või muul kujul) taganemisperioodi jooksul GBL Europe BV-le, taganemisõiguse näidisvormi abil või mõnes muus üheselt mõistetavas tee. Kui GBL Europe BV võimaldab kliendil teatada oma taganemisest elektrooniliste / digitaalsete vahendite abil, saadab GBL Europe BV pärast sellise avalduse saamist viivitamatu kinnituse selle kättesaamise kohta.
Nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast punktis 1 nimetatud teatamise päeva, tagastab klient toote või annab selle üle GBL Europe BV-le (tema esindajale). Klient saab toote saata otse GBL Europe BV-le ilma taganemisteateta ette lõikes 1 nimetatud ajavahemiku jooksul. Klient peab sel juhul lisama kirjaliku taganemisteate, näiteks näidisvormi.

Tooteid saab tagastada järgmisel aadressil:

GBL Europe BV
Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Holland

Kõik kliendi poolt juba ettemakstud summad (ettemaksed) makstakse kliendile tagasi nii kiiresti kui võimalik ja igal juhul 14 päeva jooksul pärast lepingu lõppemist. Kui klient valis odavaima tavaedastuse asemel kalli tarneviisi, ei pea GBL Europe BV maksma kallima meetodi lisakulusid.

Välja arvatud juhtudel, kui GBL Europe BV on pakkunud toote ise alla laadida, võib ta tagasimakse edasi lükata kuni toote kättesaamiseni või kuni klient tõendab, et ta on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, mis toimub varem.

Teave taganemisõiguse kohaldamise või mittekohaldamise ning kõigi nõutavate protseduuride kohta avaldatakse veebisaidil selgelt enne lepingu sõlmimist.

Makse

Klient tasub GBL Europe BV-le võlgnetavad summad vastavalt veebisaidil näidatud tellimisprotseduurile ja mis tahes makseviisidele. GBL Europe BV võib vabalt pakkuda mis tahes valitud makseviisi ja võib neid meetodeid igal ajal muuta.

Garantiid ja vastavus

See artikkel kehtib ainult juhul, kui klient ei tegutse ametialaselt ega äriliselt. Kui olenemata viimasest sättest annab GBL Europe BV toodetele eraldi garantii, kehtib see igat tüüpi klientide kohta.

GBL Europe BV garanteerib, et tooted vastavad lepingule, pakkumises sätestatud spetsifikatsioonidele, mõistlikele usaldusväärsuse ja / või kasutatavuse nõuetele ning seadusele ja / või valitsuse määrustele, mis kehtivad lepingu allkirjastamise päeval. Kui see on eraldi kokku lepitud, garanteerib GBL Europe BV, et toode sobib muuks otstarbeks kui tavapäraseks kasutamiseks.

GBL Europe BV, tootja või importija pakutavad garantiid ei mõjuta seadusest tulenevaid õigusi ja nõudeid, mis kliendil juba olemas on ja millele lepingu alusel tugineda võib.

Kui tarnitud toode ei täida lepingut, saab klient mõistliku aja jooksul pärast defekti avastamist sellest GBL Europe BV-le teatada.

Kui GBL Europe BV leiab, et kaebus on põhjendatud, parandatakse, asendatakse või tagastatakse asjaomased tooted kliendiga konsulteerides. Vastavalt vastutust käsitlevale artiklile ei tohi tagastamine ületada kliendi poolt toote eest makstud hinda.

Kaebuste menetlemise kord

Kui kliendil on tootega seoses kaebusi (vastavalt garantiisid ja vastavust käsitlevale artiklile) ja / või GBL Europe BV teenuse muude aspektide kohta, saab ta kaebuse esitada telefoni, e-posti või posti teel. Vaadake kontaktandmeid üldtingimuste allosas.

GBL Europe BV vastab kaebusele võimalikult kiiresti ja igal juhul 1 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui GBL Europe BV-l ei ole selleks ajaks veel võimalik kaebusele sisulist reaktsiooni sõnastada, kinnitab GBL Europe BV kaebuse kättesaamist 1 päeva jooksul pärast selle kättesaamist ja annab teada tähtaja, mille jooksul ta eeldab olema võimeline kliendi kaebusele sisuliselt või lõplikult reageerima.

Vastutus

Seda artiklit kohaldatakse ainult juhul, kui klient on füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb ametialaselt või äriliselt.

GBL Europe BV täielik vastutus kliendi ees seoses lepingust tuleneva rikkumisega on piiratud hüvitisega, mis ei ületa konkreetses lepingus ette nähtud hinda (koos käibemaksuga).

GBL Europe BV vastutus kliendi ees kaudse kahju või kahjumi eest, mis igal juhul hõlmab - kuid ei piirdu selgesõnaliselt - tagajärjega tekkiva kahju, saamata jäänud kasumi, kaotatud säästude, andmete kadumise ja ärikatkestuse tõttu tekkinud kahjuga, on välistatud.

Lisaks käesoleva artikli kahes eelmises lõigus viidatud juhtumitele ei kuulu GBL Europe BV kliendi ees kahju hüvitamise eest üldse vastutuse, sõltumata kahjunõude aluseks olevast asjaolust. Selles artiklis sätestatud piirangud kaotavad kehtivuse, kui ja niivõrd, kuivõrd kahju või kaotus on GBL Europe BV tahtliku tegevuse või raske hooletuse tagajärg.

GBL Europe BV vastutab kliendi ees lepingu täitmisega seotud rikkumise eest ainult juhul, kui klient saadab GBL Europe BV-le nõuetekohase maksekohustuse rikkumise teatise, määrates viivitamata mõistliku aja rikete kõrvaldamiseks, Ka GBL Europe BV ei täida oma kohustusi pärast seda perioodi. Vaikimisteade peab sisaldama rikke võimalikult detailset kirjeldust, et GBL Europe BV saaks pakkuda piisavat vastust.

Mis tahes sündmuse korral, mis annab õiguse hüvitisele, kehtib alati tingimus, et klient teatab kahjust või kadumisest kirjalikult GBL Europe BV-le nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast kahju või kahju tekkimist.

Vääramatu jõu korral ei ole GBL Europe BV kohustatud hüvitama kliendi poolt selle tagajärjel tekkinud kahju.

Pealkirja säilitamine

Kuni klient pole tasunud kokkulepitud kogusumma eest täies mahus, jääb GBL Europe BV kogu tarnitud kauba omandusse.

Isiklikud andmed

GBL Europe BV töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt veebisaidil avaldatud privaatsusavaldusele.

Lõppsätted

Seda lepingut reguleerivad veebipoe asukohamaa seadused.

Kui kohustuslikest seadustest ei tulene teisiti, edastatakse kõik lepingust tulenevad vaidlused selle Hollandi pädevale kohtule, kus asub GBL Europe BV registrijärgne asukoht.

Kui mõni käesolevates üldtingimustes esitatud säte osutub kehtetuks, ei mõjuta see üldtingimuste kehtivust tervikuna. Sel juhul võtavad lepinguosalised vastu ühe või mitu uut sätet, mis kajastavad võimalikult palju algset sätet.

Mõiste „kirjalik” tähistab nendes üldtingimustes ka e-posti ja faksi teel toimuvat suhtlust, kui saatja isik ja e-kirja terviklikkus on piisavalt kindlaks tehtud.

Kontaktandmed

Kui teil on pärast käesolevate üldtingimuste lugemist küsimusi, kaebusi või märkusi, võtke meiega ühendust e-posti või kirja teel.

GBL Europe BV

Pannekoekendijk 23a
7887 EV Erica
Holland

Kasutajatugi

E: [meiliga kaitstud]
Tugi I: + 31 (0) 85 888 3500
Tugi II: + 32 (0) 266 908 66
Faks: + 32 (0) 266 92 844

MAKS: NL858544295B01
Kaubanduskoda: 71008470

REACHi registreerimine: GM486603-26

top
Facebook